Villkor för tävlingar

INGET KÖP KRÄVS FÖR ATT DELTA ELLER VINNA. ETT KÖP ÖKAR INTE CHANCERNA ATT VINNA.

1. Behörighet: Denna kampanj är endast öppen för dem som registrerar sig på kampanjen och som är 18 år vid inträdesdatumet. Kampanjen är endast öppen för lagliga invånare och är ogiltig där det är förbjudet enligt lag. Anställda hos Ebba Sports , dess dotterbolag, dotterbolag, reklam- och marknadsföringsbyråer och leverantörer (sammantaget "Anställda") och närmaste familjemedlemmar och/eller de som bor i samma hushåll som Anställda är inte berättigade att delta i kampanjen. Kampanjen är föremål för alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar och förordningar. Ogiltigt där det är förbjudet.

2. Överenskommelse om regler: Genom att delta accepterar den tävlande ("Du") att vara helt ovillkorligt bunden av dessa Regler, och du representerar och garanterar att du uppfyller behörighetskraven. Dessutom samtycker du till att acceptera Ebba Sports beslut som slutgiltiga och bindande när det gäller innehållet i denna kampanj.

3. Kampanjperiod: Bidrag accepteras online från och med tävlingsinformation och slutar enligt tävlingsinformation. Alla onlinebidrag måste tas emot under fastställda datum .

4. Hur man deltar: Kampanjen måste registreras genom att skicka in ett bidrag med hjälp av onlineformuläret som tillhandahålls . Bidraget måste uppfylla alla kampanjkrav, enligt specifikation, för att vara berättigad att vinna ett pris. Bidrag som är ofullständiga eller inte följer reglerna eller specifikationerna kan diskvalificeras efter eget gottfinnande av Ebba Sports .

Du kan bara skriva in en gång. Du måste lämna den information som efterfrågas. Du får inte ange fler gånger än vad som anges genom att använda flera e-postadresser, identiteter eller enheter i ett försök att kringgå reglerna. Om du använder bedrägliga metoder eller på annat sätt försöker kringgå reglerna, kan ditt bidrag tas bort från behörighet efter eget gottfinnande av Ebba Sports .

5. Priser: Kampanjens vinnare (”Vinnaren”) kommer att få en gåva som beskrivs i tävlingsinformationen . Faktiskt/uppskattat värde kan skilja sig vid tidpunkten för prisutdelning. Prisets detaljer ska enbart bestämmas av [ditt företagsnamn] . Inga kontanter eller annat prisbyte är tillåtet förutom efter Ebba Sports gottfinnande. Priset är ej överlåtbart. Alla prisrelaterade utgifter, inklusive men inte begränsat till alla federala, statliga och/eller lokala skatter, är Vinnarens eget ansvar. Inget utbyte av pris eller överföring/tilldelning av pris till andra eller begäran om kontantmotsvarighet från Winner är tillåtet. Accepterandet av priset innebär tillåtelse för Ebba Sports att använda Vinnarens namn, bild och inträde i annonserings- och handelssyfte utan ytterligare kompensation om det inte är förbjudet enligt lag.

6. Odds: Oddsen att vinna beror på antalet kvalificerade bidrag som tas emot.

7. Val av vinnare och meddelande: Vinnaren utses genom en slumpmässig dragning under överinseende av Ebba Sports . Vinnaren kommer att meddelas via e- post inom fem (5) dagar efter valet av vinnare. Ebba Sports har inget ansvar för Winners underlåtenhet att ta emot meddelanden på grund av spam, skräppost eller andra säkerhetsinställningar eller för Winners tillhandahållande av felaktig eller på annat sätt icke-fungerande kontaktinformation. Om vinnaren inte kan kontaktas, inte är kvalificerad, inte gör anspråk på priset inom 5 dagar från det att tilldelningsmeddelandet skickades, eller underlåter att i tid returnera en ifylld och genomförd deklaration och släppa efter behov, kan priset förverkas och en alternativ vinnare utses . Vinnarens mottagande av priset som erbjuds i denna kampanj är villkorat av efterlevnad av alla federala, statliga och lokala lagar och förordningar. ALLA BROTT AV DESSA OFFICIELLA REGLER AV VINNAREN EBBA SPORTS ENDA GODKÄNNANDE) KOMMER RESULTERA I VINNARES DISKVALIFICERING SOM VINNARE AV KAMPANJEN, OCH ALLA PRIVILEGIER SOM VINNARE KOMMER OM DET ATT UPPHÖRAS.

8. Rättigheter som beviljats ​​av dig: Genom att ange detta innehåll (t.ex. foto, video, text, etc.), förstår och samtycker du till att Ebba Sports , alla som agerar på uppdrag av Ebba Sports, och Ebba Sports licenstagare, efterträdare och överlåter, ska ha rätt, där det är tillåtet enligt lag, att trycka, publicera, sända, distribuera och använda i alla medier som nu är kända eller utvecklade härefter, i evighet och över hela världen, utan begränsning, ditt bidrag, namn, porträtt, bild , röst, likhet, bild, uttalanden om kampanjen och biografisk information för nyheter, publicitet, information, handel, reklam, PR och marknadsföringsändamål. utan ytterligare ersättning, meddelande, granskning eller samtycke. Valfritt ordspråk för tävlingar: Genom att delta i detta innehåll, representerar och garanterar du att ditt bidrag är ett originalverk av författarskap och inte bryter mot någon tredje parts äganderätt eller immateriella rättigheter. Om ditt bidrag gör intrång i någon annans immateriella rättigheter kommer du att diskvalificeras efter eget gottfinnande av Ebba Sports . Om innehållet i ditt bidrag påstås utgöra intrång i någon tredje parts äganderätt eller intellektuell äganderätt, ska du, på egen bekostnad, försvara eller göra upp mot sådana anspråk. Du ska ersätta, försvara och hålla Ebba Sports oskadlig från och mot alla processer, förfaranden, anspråk, ansvar, förluster, skador, kostnader eller kostnader som Ebba Sports kan ådra sig, lida eller behöva betala till följd av ett sådant intrång eller misstänkt intrång i tredje parts rättigheter.

9. Villkor: Ebba Sports förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avbryta, avsluta, modifiera eller avbryta kampanjen om virus, buggar, icke-auktoriserat mänskligt ingripande, bedrägeri eller annan orsak utanför Ebba Sports kontroll korrumperar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan , eller korrekt genomförande av kampanjen. I sådant fall, Ebba Sports kan välja vinnaren bland alla kvalificerade bidrag som tagits emot före och/eller efter (om så är lämpligt) den åtgärd som vidtagits av Ebba Sports . Ebba Sports förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera varje individ som manipulerar eller försöker manipulera deltagandeprocessen eller driften av kampanjen eller webbplatsen eller bryter mot dessa villkor. Ebba Sports har rätt att, efter eget gottfinnande, upprätthålla kampanjens integritet, att ogiltigförklara röster av någon anledning, inklusive men inte begränsat till: flera inlägg från samma användare från olika IP-adresser; flera poster från samma dator utöver vad som tillåts enligt kampanjreglerna; eller användning av bots, makron, skript eller andra tekniska sätt för att komma in. Varje försök från en deltagare att medvetet skada en webbplats eller undergräva kampanjens legitima verksamhet kan vara ett brott mot straffrättsliga och civila lagar. Skulle ett sådant försök göras, Ebba Sports förbehåller sig rätten att begära skadestånd i den utsträckning som lagen tillåter.

10. Ansvarsbegränsning: Genom att gå med samtycker du till att frigöra och hålla Ebba Sports och dess dotterbolag, dotterbolag, reklam- och marknadsföringsbyråer, partners, representanter, agenter, efterträdare, uppdragstagare, anställda, tjänstemän och styrelseledamöter oskadliga från allt ansvar, sjukdom , skada, dödsfall, förlust, rättstvister, anspråk eller skada som kan uppstå, direkt eller indirekt, oavsett om de orsakats av vårdslöshet eller inte, från: (i) sådan deltagares deltagande i kampanjen och/eller hans/hennes acceptans, innehav, användning , eller missbruk av något pris eller någon del därav; (ii) tekniska fel av något slag, inklusive men inte begränsat till fel på någon dator, kabel, nätverk, hårdvara eller programvara eller annan mekanisk utrustning; (iii) otillgänglighet eller otillgänglighet för någon överföring, telefon eller internettjänst; (iv) obehörigt mänskligt ingripande i någon del av deltagandeprocessen eller Kampanjen; (v) elektroniska eller mänskliga fel i administrationen av Kampanjen eller behandlingen av bidrag.

11. Tvister: DENNA KAMPANJ REGLERAS AV SVERIGES LAGAR, UTAN RESPEKTER TILL LAGKONFLIKTER. Som ett villkor för att delta i denna kampanj samtycker deltagaren till att alla tvister som inte kan lösas mellan parterna, och orsaker till talan som härrör från eller har samband med denna kampanj, ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av grupptalan , uteslutande inför en domstol som är behörig. Vidare, i en sådan tvist, ska deltagaren under inga omständigheter tillåtas att erhålla priser för, och avsäger sig härmed alla rättigheter till, bestraffande, oförutsedda skador eller följdskador, inklusive rimliga advokatarvoden, förutom deltagarens faktiska egenutgifter ( dvs kostnader förknippade med att delta i denna kampanj). Deltagaren avsäger sig vidare alla rättigheter att få skadestånd multiplicerat eller ökat.

12. Integritetspolicy: Information som lämnas med ett bidrag är föremål för integritetspolicyn som anges på Ebba Sports webbplats.

13. Vinnarlista: För att få en kopia av vinnarens namn eller en kopia av dessa officiella regler, skicka din förfrågan tillsammans med ett frimärkt, självadresserat kuvert till: Ebba von Sydow AB, Nybrogatan 79 114 41 Stockholm, Sverige. Förfrågningar ska vara oss tillhanda senast 10/12 2022 .

14. Sponsor: Kampanjens sponsor är Ebba Sports , Nybrogatan 79 114 41 Stockholm, Sverige .

15. Facebook: Om du använder Facebook för att kommunicera eller administrera en tävling eller utlottningar, inkludera följande: Kampanjen som anordnas av Ebba Sports är inte på något sätt sponsrad, godkänd, administrerad av eller associerad med Facebook.